Wydawca treści Wydawca treści

Obszary chronionego krajobrazu

Obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.


Na terenie Nadleśnictwa Zdrojowa Góra istnieją dwa obszary chronionego krajobrazu. Poniżej przedstawiono ich krótką charakterystykę:

„Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy"
Status omawianego obszaru reguluje Rozporządzenie Nr 212/06 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie obszaru chronionego krajobrazu "Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy" /Dz.Urz. Woj. Wlkp. Nr 201, poz. 4770/ poprzedzone rozporządzeniem nr 5/98 Wojewody Pilskiego z 5. maja 1998 r. w sprawie ustanowienia obszarów chronionego krajobrazu w województwie pilskim /Dz.Urz. Woj. Pil. Nr 13, poz. 83/.
Celem ochrony tego Obszaru jest zachowanie istniejących, cennych walorów przyrodniczo – krajobrazowych dla potrzeb społecznych, a zwłaszcza turystyki i wypoczynku.
Obszar o powierzchni 58 375 ha obejmuje: dolinę Gwdy od północnych granic byłego województwa Pilskiego do Piły, Równinę Wałecką od Gwdy do rzeki Dobrzycy, Pojezierze Wałeckie od Wałcza do Mirosławca, niewielkie fragmenty Pojezierza Krajeńskiego, oraz wzgórza morenowe w okolicy Kiełpina. Pewna część tego terenu objęta została ochroną rezerwatową. Jednym z obiektów o takim statusie jest rezerwat Kuźnik – znajdujący się bezpośrednio w granicach Nadleśnictwa Zdrojowa Góra.
Lesistość Obszaru sięga blisko 82%, przy 4,8% udziale wód, jest więc wyjątkowo wysoka. Dominują lasy sosnowe i mieszane. Charakterystyczną jego cechą jest urozmaicona rzeźba terenu, z licznymi formami polodowcowymi, w tym jeziorami. Znalazły tu dogodne warunki liczne chronione i cenne gatunki ptaków, m.in: tracz nurogęś, orzeł bielik, orlik krzykliwy, gęś, czy też żuraw.
Powierzchnia Obszaru na terenie Nadleśnictwa wynosi nieco ponad 10700ha. Obejmuje on swoim zasięgiem leśnictwa: Krępsko, Koszyce, Zawada, wschodnią część leśnictwa Łubianka, oraz zachodni skraj leśnictw: Skórka i Płociczno.

„Dolina Noteci"
Status Obszaru reguluje Rozporządzenie Nr 25/07 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 października 2007 r.w sprawie obszaru chronionego krajobrazu "Dolina Noteci" /Dz.Urz. Woj. Wlkp. Nr 170, poz. 3714/ poprzedzone rozporządzeniem nr 5/98 Wojewody Pilskiego z 5. maja 1998 r. w sprawie ustanowienia obszarów chronionego krajobrazu w województwie pilskim /Dz.Urz. Woj.Pil. Nr 13, poz. 83/.
 Celem ochrony jest zachowanie na stosunkowo dużych obszarach istniejących walorów przyrodniczo – krajobrazowych dla potrzeb społecznych, a zwłaszcza turystyki i wypoczynku.
Obszar o powierzchni 72 020 ha obejmuje w swoich granicach: fragment pradolin Wisły-Noteci wraz z jej krawędzią i przyległymi wzgórzami morenowymi między miejscowościami Wyrzysk i Wieleń oraz rejon jeziora Margonińskiego. Jego lesistość wynosi niespełna 32%, przy 4% udziale wód. W krajobrazie terenu dominują łąki i trzcinowiska, a malowniczości dodają mu liczne starorzecza i kanały. Dolina Noteci spełnia ważną funkcję jako korytarz ekologiczny na trasie migracji wielu gatunków ptaków.
Nadleśnictwo Zdrojowa Góra położone jest na terenie omawianego Obszaru jedynie w niewielkiej części. Pokrywa się z nim w południowej części leśnictwa Stobno, na powierzchni 51,44ha.